Đăng ký đạt mốc - Nhận Pokemon Groudon Huyền thoại
Số trainer tham chiến 0
100
1
1
100
200
1
2
200
300
2
3
300
400
4
4
400
1
4
5
500
Bạn đang có: 0 lượt
Khởi Nguyên
Huyền thoại Kanto
Huyền thoại Johto
Bộ đôi tòa tháp
Huyền thoại Shinnoh